Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na stanowisko :

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii


Kandydaci zainteresowani objęciem stanowiska w drodze postępowania konkursowego, składają dokumenty aplikacyjne  do dnia 17 lutego 2023 r. w Sekretariacie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach ul.Pyskowicka 41-57 do godziny 13:00.

Kandydaci alikujący na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii spełniają wymagania określone w:

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dokumenty aplikacyjne muszą  zawierać:

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko objęte postepowaniem konkursowym.
2. CV wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska –  które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę Szpitala lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 
4. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz ewentualnych późniejszych rekrutacji.
5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

imię, nazwisko, dane kontaktowe (najlepiej  numer telefonu lub adres e-mail)
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni według wskazanej drogi kontaktu.

Objęcie stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej po wygranym konkursie nastąpi z dniem  ustanowienia przez Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach.