Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach,
ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora/ Kierownika Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
w Tarnowskich Górach.

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151, poz. 896/

 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,

3)      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego,

8)      klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 1),

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Wielospecjalistyczny Szpitala Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Szpitala /budynek administracji/ od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25 – 14:30 w terminie do dnia 15.07.2024 r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A w Tarnowskich Górach).

 

Konkurs odbędzie się dnia 17.07.2024 r. o godzinie 12:00. Przy ul. Pyskowickiej 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry w budynku administracji sala konferencyjna na parterze.

Z kandydatem na stanowisko określone powyżej, wybranym w drodze konkursu, zostanie nawiązany stosunek pracy albo na wniosek kandydata, umowa cywilnoprawna.

Objęcie stanowiska Ordynatora/Kierownika Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym po wygranym konkursie nastąpi poprzez powołanie przez Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach z dniem 01.09.2024 r.