OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE UROLOGICZNYM
WSP-NZZL-KO- 3/2024

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z póź. zm).

 

Zapraszamy

do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z niżej wymienionymi zakresami:

Zakres 1 – świadczenia zdrowotne w godzinach ordynacji

Zakres 2 – świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów

w okresie 12 miesięcy – od dnia 01.06.2024r. do dnia 31.05.2025r.

            Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej , których działalność lecznicza obejmuje przedmiot zamówienia oraz spełniający warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu (SWK).

 

            Oferta powinna być zgodna ze Szczegółowymi warunkami konkursu (SWK) o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na drukach w nich podanych. Materiały można pobrać w formie elektronicznej
ze strony internetowej
www.zp.wspsa.pl lub w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


            Ofertę pod rygorem odrzucenia należy złożyć w formie pisemnej, w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 


„Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach”

Nr sprawy WSP-NZZL-KO- 3/2024

   Nie otwierać przed: 23.05.2024 godz. 1030

   Zakres: ……………………………………………………………………………...

 

 


Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie ona nie później niż do dnia    23.05.2024 do godz. 1000 w Sekretariacie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A,
ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry (budynek administracji).

 


Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Dziale Zrządzania Zasobami Ludzkimi w Sekcji Kontraktowania w budynku administracji szpitala w dniu 23.05.2024 godz. 1030


Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala  www.zp.wspsa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego, przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.