Statut
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
(tekst jednolity na dzień 4 grudnia 2023 r.)


Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stawiający zawiązuje w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, jako założyciela, spółkę akcyjną, której firma brzmi „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „WSP S.A.”
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 4
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju.
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju.

Przedmiot działania Spółki

§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:
? działalność szpitali [PKD 86.10.Z]
? praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]
? praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]
? praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z]
? działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]
? działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B]
? praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C]
? działalność paramedyczna [PKD 86.90D]
? pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E]
? pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
? pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
? pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
? opieka dzienna nad dziećmi [PKD 88.91.Z]
? pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z]
? zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z]
? zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z]
? obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z]
? przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z]
? sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
? sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
? sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.29.Z]
? pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z]
? pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany [PKD 49.39.Z]
? magazynowanie i przetwarzanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]
? pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z]
? restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne [PKD 56.10.A]
? przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) [PKD 56.21.Z]
? pozostała usługowa działalność gastronomiczna [PKD 56.29.Z]
? przygotowywanie i podawanie napojów [PKD 56.30.Z]
? wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]
? badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]
? wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 72.29.Z]
? wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]
? pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B]
? działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
? fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne [PKD 96.02.Z]
? działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej [PKD 96.04.Z]

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 441 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), która to kwota pokryta została:
1) wkładem pieniężnym w wysokości 9 299 436,80 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 80/100),
2) wkładem niepieniężnym o wartości 14 141 563,20 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100) w postaci:
a) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5410/136 o pow.1.4284 ha oraz działkę gruntu nr 5412/136 o pow. 0,4044 ha zabudowanej budynkami oddziału wewnętrznego, kuchni i administracji, kotłowni i przychodni, rozdzielni elektrycznej i agregatu prądotwórczego, apteki głównej, warsztatu, magazynu i garażu, na której znajdują się również drogi i place utwardzone o łącznej wartości 4 962 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00042359/6,
b) nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 5433/136 o pow. 0,0511 ha o wartości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00075414/0,
c) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3878/2 o pow. 0,6623 ha zabudowaną budynkiem biurowym o wartości 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8,
d) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3877/2 o pow. 1,1483 ha zabudowaną budynkiem Oddziału Psychiatrycznego o wartości 1 140 000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8,
e) rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 5 514 619,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100),
f) majątku ruchomego – sprzętu medycznego o łącznej wartości netto 1 256 780,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i wartości brutto 1 347 563,20 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 23 441 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każda akcja.
3. Powiat Tarnogórski obejmuje 23 441 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji o wartości 1 000,00 zł każda. Objęcie akcji następuje po cenie nominalnej, za wyjątkiem akcji imiennych serii H, które zostały objęte powyżej wartości nominalnej.”

§ 7
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§8
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Wysokość kapitału docelowego wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty zawiązania spółki do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8 ust. 5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

§ 9
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 10
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Organy Spółki

§11
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§12
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej jest jednoosobowy, powoływany na okres jednego roku.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie z zastrzeżeniem art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków na wspólną kadencję.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 13
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
a) ustanowienie i odwołanie prokury,
b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
c) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
e) zaciąganie kredytów i pożyczek,
f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 15
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
5. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 17
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Tarnowskich Górach lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi jej tryb działania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady albo wnioskodawca.

§ 18
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) powoływanie Członków Zarządu,
b) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu,
c) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
d) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
e) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z wyłączeniem aparatury i sprzętu medycznego, których zbycie następuję zgodnie z § 23 ust. 2 niniejszego statutu,
f) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
h) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
i) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania,
j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania,
k)  dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki,
l) wyrażenie zgody na zaciągnięcie każdorazowo zobowiązania, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach,
ł) zatwierdzenia regulaminów uchwalonych przez Zarząd, w szczególności:
a. regulaminu Zarządu,
b. regulaminu organizacyjnego Spółki.
m) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
n) Opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady przez Zarząd Spółki we wszelkich sprawach z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw osobowych członków Rady Nadzorczej, a na wniosek Akcjonariusza Spółki opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady także przez inne organy Spółki.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 20
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 21
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Tarnowskich Górach.

§ 22
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b) podział zysku lub pokrycie strat,
c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
d) zmiana Statutu Spółki,
e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
g) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
h) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
i) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
k) zaprzestanie lub ograniczenie działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Spółkę,
l) zbycie sprzętu medycznego lub innego składnika majątku Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto,
ł) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego,
m) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
n) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
o) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
p) nabywania lub zbywania akcji albo udziałów w innych spółkach,
r) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub przepisami prawa.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały dotyczące:
? zbycia i nabycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
? zmiany siedziby spółki,
? zaprzestania lub ograniczenia działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę,
? zbycia sprzętu medycznego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto,
? połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki oraz przekształcenia, rozwiązania bądź likwidacji,
wymagają większości 3/4 głosów „za” przy obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 90% uprawionych do głosowania akcjonariuszy.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.

Zasady gospodarki finansowej i rachunkowość Spółki

§ 24
Własne środki finansowe Spółki składają się z:
1) kapitału zakładowego,
2) kapitału zapasowego,
3) kapitału rezerwowego.

§ 25
1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowanych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. W spółce może zostać utworzony kapitał rezerwowy z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego oraz o utworzeniu i użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 26
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa do 31.12.2010 r.

§ 27
1. Zysk roczny przeznacza się na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 28
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzane przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 29
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.


§ 30
Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich wniosek.